آيين نامه اعتبار سنجي اعضاي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان کردستان

آيين نامه اعتبار سنجي اعضاي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان کردستان 

 در راستاي رتبه بندي كردن اعضا صندوق غير دولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان کردستان و نظارت بر نحوه مصرف تسهيلات و همچنين اعمال مديريت بهينه بر منابع صندوق، اين آيين نامه با در نظر گرفتن موارد مندرج در آن ارائه مي گردد.

 ماده 1 : حضور در مجمع عمومي

 با توجه به اهميت مجمع عمومي عادي در تصميمات اساسي تشكل هاي عضو صندوق ،نسبت  حاضرين   داراي اهميت بوده و امتيازاتي به شرح زير به آن ها  تعلق مي گيرد:                                   كل اعضا

 

                                        

 

رديف

 

درصد   اعضاي حاضر

 

امتياز

1

100

3

2

70-99

2

3

50-69

1

4

كمتر   از 50

0

 

ماده 2: تشكيل جلسه مجمع عمومي

 به زمان تشكيل جلسات مجمع عمومي كه به موقع يا با تاخير انجام مي گيرد  امتيازاتي به شرح زير تعلق مي گيرد :

رديف

 

زمان   تشكيل

 

امتياز

1

در   تاريخ مورد نظر

2

2

با   تاخير 15 روزه

1

3

با   تاخيربيش از 15 روز

0

تبصره : زمان برگزاري جلسات مجمع عمومي طبق اساسنامه مي باشد .

 

 ماده 3:وضعيت هيئت مديره

 به انتخاب به موقع  اعضاي هيئت مديره طبق اساسنامه امتيازاتي به شرح زيرتعلق مي گيرد :

 

رديف

هيات   مديره

امتياز

1

انتخاب   به موقع اعضاي هيات مديره

2

2

عدم   انتخاب در وقت مقرر

0

 

 

 

ماده 4- برگزاري جلسات هيات مديره

براي برگزاري جلسات هيات مديره و تعداد آنها با تائيد بازرس  امتيازاتي به شرح جدول زير تعلق
مي گيرد.

رديف

جلسات

امتياز

1

برگزاري همه جلسات پيش بيني شده

3

2

برگزاري بيش از 70 درصد جلسات

2

3

برگزاري  از 50-70 درصد جلسات

1

4

برگزاري كمتر از 50 درصد جلسات

0

 

ماده 5- ارائه گزارش بازرس

وجود بازرس و ارائه گزارش آن درمجامع عمومي امتيازي به شرح زير تعلق مي گيرد:

رديف

ارائه گزارش

امتياز

1

تهيه و ارائه حداقل يك گزارش

1

2

عدم ارائه گزارش

0

 

ماده 6- سابقه حضور مدير عامل در تشكل

مدت زمان سابقه حضور مدير عامل در يك دوره ارزيابي امتيازاتي براي تشكل به شرح زير به همراه دارد

رديف

مدت زمان حضور

امتياز

1

حضور در 12 ماه

1

2

حضور كمتر از دوازده ماه

5/0

ماده 7 - وضعيت و ميزان سواد مدير عامل

ميزان سواد مدير عامل با در نظر گرفتن درجه آن، در تصميم گيري و اداره تشكل امتيازاتي به شرح زير دارد

رديف

ميزان سواد مدير عامل

امتياز

1

ديپلم

1

2

فوق ديپلم

5/1

3

ليسانس

2

4

فوق ليسانس

5/2

5

دكتري

3

 

ماده 8- سابقه مدير عامل

سابقه مدير عامل بر اساس فرمول زير محاسبه مي شود و حداكثر امتياز 5/2 خواهد بود.

           

   
   

5/2×

   
   

سابقه مدير عامل

 

                                                                                                 20 سال

 

ماده 9 - وضعيت ساختمان تشكل

داشتن يا نداشتن محل كار مختص به تشكل داراي امتيازي به شرح زير مي باشد.

رديف

ساختمان

امتياز

1

داشتن ساختمان ملكي 

2

2

داشتن ساختمان استيجاري

1

3

نداشتن ساختمان محل كار

0

 

ماده  10- تعداد بهره برداران عضو نسبت به كل بهره برداران همان بخش

ميزان بهره برداران تحت پوشش تشكل نسبت به كل بهره برداران مشغول در همان بخش در حوزه جغرافيائي تشكل داراي امتيازاتي به شرح جدول زير مي باشد.

رديف

درصد اعضاء به كل همان بخش

امتياز

1

70-100

2

2

50-69

5/1

3

كمتر از 50

1

 

ماده  11- نرم افزار مالي و اداري

داشتن نرم افزار مالي و اداري در راستاي توسعه تشكل داراي امتياز به شرح جدول زير مي باشد

 

رديف

نرم افزار مالي و اداري

امتياز

1

داشتن نرم افزار مالي

3

2

نداشتن نرم افزار مالي

0

3

داشتن نرم افزار اداري

5/1

4

نداشتن نرم افزار اداري

0

 

ماده  12 - حضور مدير مالي يا مسئول مالي

حضور مدير يا مسئول مالي  با توجه به حضوروي در يك دوره 12 ماهه مالي محاسبه مي شود و حداكثر داراي 3 امتياز براي تشكل مي باشد.

 

ماده 13- دفاتر قانوني و صورتهاي مالي اساسي

داشتن دفاتر قانوني و صورت هاي مالي ساليانه براي تشكل امتيازي به شرح زير دارد

رديف

دفاترقانوني و صورت مالي

امتياز

1

داشتن دفاتر قانوني

3

2

نداشتن دفاتر قانوني

0

3

ارائه به موقع صورتهاي مالي حسابرسي شده

6

4

عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده

0

 

 

ماده 14- نسبت مالكانه

نسبت مالكانه از تقسيم سرمايه حقوق صاحبان سهام بر كل دارائي ها حاصل مي شود كه داراي امتيازاتي به شرح زير براي تشكل ها مي باشد.

رديف

ميزان نسبت مالكانه

امتياز

1

بيشتر از 5/0

5

2

از 4/0 تا 49/0

3

3

از 3/0 تا 30/0

2

4

كمتر از 3/0

1

 

ماده 15- نسبت كل بدهي

با توجه به نسبت مذكور كه عبارتست از  كل بدهي ميزان امتيازات در جدول محاسبه  و ارائه شده است.                                          ارزش ويژه

رديف

ميزان نسبت كل بدهي

امتياز

1

5/0 و بيشتر

5

2

4/0 تا 49/0

3

3

3/0 تا 39/0

2

4

كمتر از 3/0

1

 

ماده  16- نسبت آني

با توجه به نسبت مذكوركه عبارتست از  موجودي كالا  - دارائي جاري    ميزان امتيازات درجدول محاسبه و ارائه شداست .                         بدهي هاي بلند مدت

 

رديف

ميزان نسبت آني

امتياز

1

1 و بيشتر

4

2

75/0 تا 99/0

3

3

50/0 تا 74/0

2

4

كمتر از 5/0

1

 

 

ماده 17- نسبت جاري

با توجه به نسبت جاري كه عبارتست از  دارائي هاي جاري  و از ترازنامه عضو قابل استخراج

                                                  بدهي هاي جاري

است ، جدول امتيازات به شرح زير خواهد بود :

رديف

عدد نسبت جاري

امتياز

1

2 و بيشتر

4

2

5/1 تا 99/1

3

3

كمتر از 5/1

2

ماده 18- سود جاري

با توجه به نسبت مذكور كه عبارت است از  سود خالص و از ترازنامه قابل استخراج مي باشد .
                                                      ارزش ويژه

امتياز اين شاخص به شرح جدول زير است :

رديف

نسبت سود دوره به ارزش ويژه

امتياز

1

15 درصد و بيشتر

4

2

10 تا 14 درصد

3

3

5 تا 9 درصد

2

4

كمتر از 5 درصد

0

 

 

ماده 19- ميزان كارائي

با توجه به ميزان كارائي كه عبارتست از فروش محصول و از ترازنامه عضو قابل استخراج است،

                                                  كل دارائي ها

جدول امتيازات به شرح زير خواهد بود.

 

رديف

ميزان كارائي

امتياز

1

2 و بيشتر

6

2

از5/1 تا 9/1

5

3

از 1/1 تا 4/1

3

4

از 5/0 تا 1

2

5

كمتر از 5/0

1

 

 

 

 

 

 

 

ماده 20 - خوش حسابي

با توجه به چگونگي معاملاتي كه عضو با صندوق داشته و نيز بر حسب ايفاي تعهدات خود در بازپرداخت بموقع تسهيلات ،امتيازاتي به شرح زير به هر عضو تعلق مي گيرد :

 

 

رديف

وضعيت باز پرداخت تسهيلات

امتياز

1

بازپرداخت به موقع

15

2

تاخير تا 15 روز

6

3

تاخير تا 1 ماه

3

4

بالاتر از 1 ماه

0

 

 تبصره : در صورتي كه تعداد تسهيلات  بيشتر از يك فقره باشد ،متوسط آن مورد محاسبه قرار  مي گيرد.

 

ماده  21 - ايفاي تعهدات

بر اساس نحوه انجام تعهدات عضو به شرح پيش بيني شده در طرح توجيهي كه عضو در هنگام دريافت تسهيلات به صندوق ارائه كرده و همچنين تعهداتي كه در قرارداد في مابين در جهت نحوه مصرف تسهيلات در راستاي طرح مذكور ، امتيازاتي به شرح زير به جدول  زير تعلق مي گيرد :

رديف

ميزان ايفاي    تعهدات

امتياز

1

90 تا    100 درصد

8

2

80 درصد

6

3

50 تا 79 درصد

4

4

كمتر از 50 درصد

0

 

تبصره :در صورتي كه تعداد تسهيلات بيشتر از يك فقره باشد ،متوسط آن محاسبه مي شود .

 

 

 

 

 ماده 22- رضايتمندي  صندوق

  رضايتمندي  صندوق از تشكل ها بر اساس جدول زير داراي امتياز بوده كه به تشكل ها تعلق   مي گيرد: 

 

رديف

رضايتمندي

امتياز

1

داشتن پرونده مدون وگزارشهاي نظارت بر مصرف   تسهيلات و توزيع منطقي خدمات

3-1

2

نداشتن پرونده مدون وعدم گزارشهاي نظارت بر   مصرف تسهيلات و توزيع نا مناسب خدمات

0

 

 

 

 

 

ماده 23- در صورت داشتن فعاليت موثر و فراگير در امور طرح هاي سرمايه گذاري امتيازي به شرح جدول زير به تشكل تعلق مي گيرد :

 

رديف

رضايت مندي

امتياز

1

داشتن فعاليت موثر و فراگير و طرح هاي سرمايه   گذاري

8-1

2

نداشتن فعاليت موثر و فراگير و طرح هاي سرمايه   گذاري

0

 

 

ماده 24- امتياز بندي و ضريب

 

با توجه به امتيازات مندرج در اين  آيين نامه ، امتيازي را كه هر عضو بدست مي آورد در جدول زير از ضريب بهره مندي مربوط به آن بهره مند خواهد شد .

 

 

 

امتيازات و خدمات صندوق به سهامداران بر حسب رتبه اكتسابي

امتياز

رتبه

ضريب بهره مندي

 

90- 100

 

 

 

 

 

ممتاز

 

1-2   برابر متوسط تسهيلات پرداختي دوره قبل    صندوق

2-   معرفي به بانك

3- تضمين   تا سه برابر سرمايه توديع شده نزدصندوق به بانك

4- اخذ تضمين   آسان توسط صندوق

5-   پذيرفتن ضمانت افراد ديگر تا ميزان سرمايه سهام دار

 

 

75-89

 

 

درجه 1

 

1- 5/1   برابر متوسط تسهيلات پرداختي دوره قبل    صندوق

2- معرفي   به بانك

3- تضمين   تا دوبرابر سرمايه توديع شده نزدصندوق به بانك

4- اخذ   تضمين توسط صندوق

5-   پذيرفتن ضمانت افراد ديگر تا50% ميزان سرمايه سهام دار

 

 

60-74

 

درجه 2

 

1- معادل   متوسط تسهيلات پرداختي دوره قبل  صندوق

2- معرفي   به بانك

3- تضمين   برابر سرمايه توديع شده نزدصندوق به بانك

4- اخذ   تضمين توسط صندوق

 

 

40-59

 

درجه 3

 

1- 70%   متوسط تسهيلات پرداختي دوره قبل  صندوق

2- معرفي   به بانك

3- اخذ   تضمين توسط صندوق

 

 

كمتر از 40

 

درجه 4

 

1-   50%متوسط تسهيلات پرداختي دوره قبل    صندوق

2- اخذ   تضمين توسط صندوق

3-تعويق   در پرداخت تسهيلات به استناد ماده 16 آيين نامه تسهيلات

 

فهرست وثايق برحسب سادگي در ارائه آن :

 

1-چك

2- سفته

3- اوراق مشاركت و گواهي سپرده بانكي

4- سهام پذيرفته شده در بورس

5- بيع شرط

6- مازاد از ارزش گروي مرتهن دوم

7- وثايق ملكي از هر نوع

8- محل اجراي طرح

9- كالاي زير كليد

شما اینجا هستید: Home گزارش و عملکردها all آيين نامه اعتبار سنجي اعضاي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان کردستان

ارتباط با ما

ادرس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان :

سنندج ، میدان ظفریه ، خیابان خضر زنده ، پلاک 8 ، کد پستی 6619856161

و یا شماره تلفن عمومی 08733566566 ، دفتر مدیریت 087335666000 ، فاکس 08733566565 ، امور مالی 08733566611 ، عاملیت و کارشناسی 08733565267 تماس حاصل فرمایید...

و لطفا برای قرار دادن تبلیغات خود در سایت با شماره 09108088339 (طراح سایت) تماس حاصل فرمایید...

آمار بازدیدکنندگان سایت

1237461
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1327
1743
9485
1208244
43659
50117
1237461

آی‌پی شما: 18.208.202.194