گزارشات و عملکرد ها

عملکرد صندوق استان

فلسفه وجودی صندوق استان حمایت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری تولیدکنندگان فعال بخش بوده که بتواند در کانال درست و در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی بکار گرفته شود. زمینه و محدوده فعالیت صندوق ، اعطای تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند ، تضمین تولیدکنندگان برای اخذ تسهیلات بانکها ، دریافت کمک های مالی و اعتباری و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان در مواقع بحرانی و نیز حمایت از صادارات محصولات کشاورزی و بهره گیری از سایر ظرفیتهای قانونی در راه ارائه خدمات می باشد .

* صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كردستان در طي مدت 13  سال فعاليت مستمر، در حدود 2866 میلیارد ریال تسهيلات  اثرگذار و ارزان قیمت که بصورت هدفمند و نظارت شده به فعالين بخش كشاورزي استان جهت تأمين بموقع نقدينگي وتهيه نهاده هاي موردنياز توليد در زيربخشهاي گوناگون به مانند جودامي ،سبوس،ذرت دانه اي، كنجاله سويا،  خوارك ماهي وبچه ماهي ، كود وسموم شيميايي،  بذور زراعي و... اعطاء گرديده ، تأمین نموده است. كه سهم منابع داخلي از تسهيلات مذكور 2642  ميليارد ريال با كارمزد 4% ، و از سایر منابع  با عاملیت صندوق استان مبلغ 224 میلیارد ریال تسهیلات می باشد .